Adatkezelési tájékoztató​

 1. Általános rendelkezések

(1) Adatkezelő (egyben a Szolgáltató) a jelen Tájékoztató tekintetében:

 1. Név: Mental Focus Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Székhely: 1147 Budapest, Miskolci utca 56. Fsz. 2. ajtó
 3. Postacím: 1147 Budapest, Miskolci utca 56. Fsz. 2. ajtó
 4. Elektronikus (e-mail) cím: [email protected]
 5. Cégjegyzékszám: 01-09-983249

(2)  A klub.bagdibella.hu domain alatt elérhető Portálon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a természetes személyek adatainak kezelés során, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján jár el.

Ön a Portál használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

(3) Az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 1. Jogszabályi háttér

Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ e.) pont („Ptk.”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)
 1. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbi jogcímeken kezeljük:

 • GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján: az Ön -megfelelő tájékoztatáson alapuló- önkéntes hozzájárulása
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint érintett az egyik fél (szerződés teljesítése)
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján: az adatkezelés a ránk, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése (Jogi kötelezettség teljesítése)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Eker tv.) 13/A §-a alapján, amelynek értelmében az Ön hozzájárulása nélkül kezelhetők a természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá az Ön hozzájárulás nélkül kezelhetők a természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (továbbiakban: Grtv.) 6. § (1) bekezdése alapján, melynek értelmében reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

4.1 Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés:

A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

 1. vezeték-, és keresztnév
 2. értesítési telefonszám
 3. e-mail cím

Az adatkezelés célja:

A regisztrált felhasználók azonosítása, valamint személyre szabott kiszolgálása, a szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja, valamint Eker tv. 13/A. §, – a szerződés teljesítése/szolgáltatás nyújtása.

Az adatkezelés időtartama: A fenti adatait a regisztrációval igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tároljuk.

4.2 Értesítések küldése

Nem reklám célból küldünk üzenetet a regisztráció során megadott e-mail címre:

 • a regisztráció visszaigazolása céljából
 • számla megküldése céljából

Ha Ön nem adott hozzájárulást ahhoz, hogy hírlevelet kapjon, akkor az ilyen, nem reklám célú e-mail sem tartalmazhat reklámot.

Az adatkezelés célja: a regisztrált ügyfelek személyre szabott kiszolgálása, a szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja, valamint Eker tv. 13/A. §, – a szerződés teljesítése/szolgáltatás nyújtása

4.3 Számlázás:

A regisztráció során megadott adatokon túlmenően az alábbi személyes adatokat kezeljük, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatást aktiváljuk az Ön részére:

 • számlázási név és cím

Az adatkezelés célja: a felhasználók által fizetendő havi/éves előfizetési díjakhoz kapcsolódó fizetési folyamat teljesítése, lezárása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pontja- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama:

A számlázással kapcsolatos adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeljük.

4.4 Ismétlődő bankkártyás fizetés:

A bankkártyás fizetések a Stripe online fizetési rendszerén keresztül valósulnak meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat Ön a Stripe fizetési oldalán adja meg, így mi semmilyen adatkezelési műveletet nem végzünk az Ön bankkártya adataival.

Amint Ön átlép a Stripe alkalmazásba, úgy az ott megadott, a bankkártyás fizetéshez szükséges személyes adatok tekintetében a Stripe Inc. önálló adatkezelőnek minősül. A bankkártyás fizetés során mi adatfeldolgozást, adatgyűjtést, egyéb adatkezelési tevékenységet nem végzünk, e személyes adatokhoz nem férünk hozzá.

További információk a Stripe-ról (angol nyelvű oldal):  https://stripe.com/en-hu/privacy 

A Stripe üzemeltetője és nyújtója a Stripe, Inc. (Székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA; Elérhetőség: [email protected])

Adattovábbítási nyilatkozat:

Amennyiben bankkártyás fizetési módot használ az Ön megrendelésének az adatai a Stripe Inc., mint harmadik fél részére megadásra kerülnek, melyre tekintettel Önnek a fizetés elindítása előtt el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot.

Elfogadom, hogy a klub.bagdibella.hu oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Stripe Inc. (510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA),  mint adatkezelő részére.

A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása

Ön a megrendelés elküldésével fogadja el az Adattovábbítási nyilatkozatot.

Kártyaregisztrációs nyilatkozat:

A megrendelés elküldésével Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatot is:

„Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a klub.bagdibella.hu oldalon kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az én tranzakciónkénti hozzájárulásom nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Stripe nem fér hozzá.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, a Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (Stripe) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.”

4.5 Cookie (másnéven sütik) használata

Milyen cookie-kat használunk?

Vannak olyan cookie-k, amelyeket mindenképpen tárolnunk kell, mert ezek nélkül a Weboldal nem tud működni. Ezek az ún. technikailag szükséges cookie-k. Ezeket a cookie-kat az Ön engedélye nélkül is jogosultak vagyunk használni.

 • az Ön által rögzített adatokat tároló cookie-k: A böngésző bezárásával ezek a cookie-k automatikusan törlődnek az Ön számítógépről.  Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépének azonosítására szolgálnak, személyére vonatkozó információt nem tárolnak.
 • hitelesítési munkamenet-cookie-k: azt a célt szolgálják, hogy bejelentkezést követően azonosítani tudjuk a felhasználókat, így biztosítani tudjuk a felhasználók hozzáférését a személyes oldalakhoz, és ezek a sütik biztosítják azt az Ön számára, hogy a navigáció közben ne keljen minden egyes kattintás után újra és újra bejelentkeznie.
 • felhasználóközpontú biztonsági cookie-k: Olyan sütik, amelyeket a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának erősítésére vonatkozó konkrét feladatokra terveztek. Ilyenek például azok a sütik, amelyeket a weboldalra történő ismételt sikertelen bejelentkezési kísérletek felderítésére használnak, vagy egyéb hasonló mechanizmusok, amelyeket a bejelentkezési rendszer visszaélésekkel szemben védelme céljából alakítottak ki. Bár a bejelentkezési sütiket rendszerint úgy állítják be, hogy a munkamenet végén (a böngészőprogramból történő kilépéskor) lejárjanak, a biztonsági sütik várható lejárati ideje hosszabb, hogy elérhessék biztonsági céljukat.
 • felhasználói felület testreszabását segítő cookie-kat arra használjuk, hogy weboldalakon keresztül tároljuk a szolgáltatással kapcsolatos azon felhasználó preferenciákat, amelyek nem kapcsolódnak más állandó azonosítókhoz, így például felhasználónévhez. (Például a kívánt nyelvre vonatkozó cookie-k, a lekérdezésekkor a találatok kívánt megjelenítési formájára vonatkozó cookie-k).

Vannak olyan sütik, amelyeket kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása esetén használhatunk. Ezek az alábbiak:

 • Cookie-k a teljesítmény növeléséhez:Adatokat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja a Weboldalt. Google Analytics cookie-kat alkalmazunk, hogy minél jobban megértsük felhasználóink viselkedését, jellemzőit: mely aloldalakat, milyen rendszerességgel és mennyi időre látogattak meg. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.
 • Funkcionális cookie-k: Lehetővé teszik, hogy a Weboldal emlékezzen az Ön korábbi beállításaira ezáltal nyújtva minél magasabb színvonalú, személyre szabott szolgáltatást. Olyan személyes adatokat is tartalmazhat, amelyeket Ön adott meg az oldalunkon.
 • Célzott cookie-k: Lehetővé teszik, hogy célzott, releváns hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára. Továbbá ezek a cookie-k teszik lehetővé a közösségi oldalakhoz történő csatlakozást is. Csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.

Használunk remarketing szolgáltatásokat azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz:

 • Google Adwords:arra szolgál, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint.
 • Google Analytics:A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. Bővebben http://www.google.com/analytics/
 • Facebook Pixel, másnéven Facebook képpont: a Weboldal forráskódjában elhelyezett kód, amely arra szolgál, hogy a Weboldal látogatói számára a Facebookon személyre szabott hirdetéseket tudjunk megjeleníteni.

Bővebben https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4.6 Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

– az Ön számítógépének dinamikus IP-címe

– az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa

– az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása

– az aktivitás időpontja

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke

Adattárolás időtartama: keletkezéstől számított 90 nap

Érdekmérlegelési tesztet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján végzett adatkezelésre tekintettel elvégeztük és annak eredményeként megállapítható, hogy az Adatkezelő jogos érdekével szemben az Ön, mint érintett érdeke nem élvez feltétlen elsőbbséget, az adatkezelés nem korlátozza az Ön, mint érintett magánszféráját.

4.7 A fenti céloktól eltérő adatkezelés

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Önhozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ezen adatokat kötelesek vagyunk törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön így rendelkezik.

 1. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

A Portál használatával igénybevételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google általi feldolgozásához.

Székhely: US, CA 94043, Mountain View, Amphitheatre Parkway 1600

Kapcsolattartó: Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.)

Elérhetőségek: [email protected]

 • a tárhelyszolgáltatónk adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Contabo GmbH

Tárhelyszolgáltató székhelye: Aschauer Straße 32a, 81549 Munich

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: [email protected]

 • Szolgáltatók, amelyek közreműködnek a levelek kiküldésében. Ennek során az érintett nevét és e-mailcímét valamint a megrendeléshez kapcsolódó tranzakciós adatokat a levélküdéshez szükséges mértékben kezelik.

Név: Active Campaign, LLC.
Székhely: 160 Shelbourne Rd, Dublin, D04 E7K5, Suite 03-101, Dublin, Dublin, 2
Telefonszáma: +1 (800) 357-0402
honlap: https://www.activecampaign.com, https://postmarkapp.com/

 • A számlázáshoz a számlázz.hu online számlázóprogramot használjuk, melynek üzemeltetője:

Cégnév: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b
Telefonszám: +36-20-469-4994
E-mail cím: [email protected]

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük.

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak:

Azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink, akiknek munkakötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük van. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

 1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítésére irányuló kérelmét a [email protected] e-mail címre küldheti el.

7.1 Tájékoztatás kéréséhez való jog

(1)  Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az erre irányuló kérelme benyújtásától 25 napon belül írásban- ideértve az elektronikus utat is- tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) A tájékoztatás díjmentes. Ha a azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre is figyelemmel:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy
 2. b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minden esetben bennünket terheli.

7.2 Törléshez való jog

(1) Kötelesek vagyunk törölni a személyes adatot, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy kéri az adatainak törlését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) az adat törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(4) Törlés helyett az zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.3 Hozzáféréshez való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés célja
 2. az érintett személyes adatok kategóriái
 3. azok a címzettek, akikkel/amelyekkel közöltük vagy fogjuk közölni a személyes adatait, különös tekintettel a harmadik országbeli címzettekre, illetve nemzetközi szervezetekre
 4. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor melyek ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

(2) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

7.4 A helyesbítéshez való jog

(1) Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

(2) Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, kiegészítő nyilatkozat útján végezzük el a helyesbítést és kiegészítést.

7.5 Tiltakozáshoz való jog

(1) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

7.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.7. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

 Az Ön jelen 7. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

a.) közvetlenül hozzánk, mint Adatkezelőhöz:

Levelezési cím: Mental Focus Kft.

Telefonszám:06706253250
E-mail: [email protected]

a.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969

+36 (30) 549-6838

+36 (1) 391 1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: [email protected]

b.) az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez.

Az adatkezelési tájékoztató érvényes: 2024. január 20-tól visszavonásig